Actievoorwaarden Winactie Pizza Perfettissima

Artikel 1 Algemeen
1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de winactie van Dr. Oetker Professional Nederland (hierna: de “Actie”) die Dr. Oetker B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, aan de Hardwareweg nummer 8 (hierna: “de Onderneming”) organiseert van 25 februari 2021 tot en met 12 maart 2021 (hierna: de “Actieperiode”).
2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
3. De Onderneming behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u richten aan team Dr. Oetker Professional via de contactpagina of +31 (0)33 - 451 7900.

Artikel 2 Speelwijze
De Actie werkt als volgt: u kunt alleen deelnemen aan deze actie als werkzaam bent binnen de sector Foodservice waarvan de foodservice onderneming in Nederland is gevestigd. U kunt als volgt meedoen aan de Actie:
Om kans te maken dient de deelnemer zich, gedurende de Actieperiode, aan te melden voor de Dr. Oetker Professional nieuwsbrief via het actieformulier www.oetker-professional.nl/winactie-pizza. Het actieformulier dient volledig en correct te zijn ingevuld.
Als u deze stap heeft gevolgd, maakt u automatisch kans op een van de prijzen genoemd in artikel 3. De 31 winnaars ontvangen uiterlijk 1 april 2021 persoonlijk bericht per e-mail. Wanneer u niet gewonnen heeft, ontvangt u ook geen bericht.

Artikel 3 Prijzen
1. Het prijzenpakket bestaat 10 x een Professionale Uno oven incl. garantie ter waarde van € 428, 3 x een Pizza Perfettissima pizzames ter waarde van € 32,50, 3 x een Pizza Perfettissima pizzaschep ter waarde van € 26,00 en 15 x een Pizza Perfettissima pizzasnijder ter waarde van € 13,50.
2. In totaal worden er 31 prijzen verloot.
3. De totale waarde van het prijzenpakket bedraagt hiermee maximaal € 4658,00.
4. Een deelnemer kan maximaal 1x deelnemen aan de Actie.
5. De Onderneming zal de prijswinnaars aanwijzen op basis van loting die uiterlijk 1 april 2021 plaatsvindt onder de deelnemers die de vereiste stappen hebben ondernomen.
6. Prijswinnaars zullen op de dag van de trekking per e-mail op de hoogte worden gesteld. 

7. Indien de winnaar niet binnen 1 week na verzending van de winnaars e-mail, de gevraagde gegevens (zoals BTW nummer) bekend maakt en daarmee de prijs claimt, kan de winnaar geen aanspraak meer maken op de prijs. Het staat de Onderneming dan vrij om de prijs aan een andere winnaar toe te kennen.
8. De prijzen worden uiterlijk op 1 mei 2021 verstuurd naar de winnaars. Dan wel na 1 mei 2021 op afspraak persoonlijk overhandigd.
9. Prijzen kunnen enkel op een zakelijk adres worden afgeleverd.
10. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. De Onderneming zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan de Onderneming.
11. De Onderneming zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie.

Artikel 4 Deelname
1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in Nederland woont.
2. Voor deelname aan de Actie is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist.
3. Voor deelname is het verplicht dat u een BTW nummer kunt verstrekken.
4. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.
5. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van De Onderneming tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals internet.
6. De Onderneming behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in plaats van de beschreven prijzen, andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijzen uit te reiken.
7. De Onderneming heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de Actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de prijs en de deelnemer doet hierbij voor alsdan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van de prijs te vorderen.
8. Uitgesloten van deelname zijn werknemers van Dr. Oetker Nederland en medewerkers van partijen die bij deze Actie betrokken zijn.

Artikel 5 Gebruik gegevens
1. Om deel te kunnen nemen aan deze Actie, dient de deelnemer (indien gevraagd) zijn persoonsgegevens volledig en naar waarheid in te vullen.
2. De deelnemer erkent door de deelname aan de Actie op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van bepaalde gegevens en het gebruik hiervan door de onderneming.
3. De verwerking van de persoonsgegevens zal plaatsvinden conform het bepaalde in het privacy beleid van de onderneming, welke hier te raadplegen is. Door het meedoen aan de Actie gaat deelnemer akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens en met het privacy beleid van de onderneming.
4. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer de Onderneming toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars.
5. De door deelnemers verstrekte NAW-gegevens worden ten behoeve van de Onderneming verzameld door marketingafdeling van Dr. Oetker Professional. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. Ondanks de grootst mogelijke zorg die de onderneming aan het beheer van de website en de organisatie van deze Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie en/of weergegeven onvolledig of onjuist is. Druk- of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door de Onderneming gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen de onderneming niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Onderneming in het leven roepen.
2. De Onderneming, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) deze Actie. De onderneming is voorts niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
3. De deelnemer vrijwaart de onderneming van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene Actievoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.

Artikel 7 Kansspelbelasting
De onderneming zal de eventueel ter zake de prijzen verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen. 

Artikel 8 Gedragscode promotionele kansspelen 2014

De onderneming handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

Artikel 9 Wijziging van de spelvoorwaarden
1. De onderneming behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen (de organisatie) de Actie stop te zetten of de Actie en/of deze Actievoorwaarden te wijzigen.
2. Wijziging of aanpassing van de spelvoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door de onderneming bekend gemaakt worden via de actiepagina www.oetker-professional.nl/winactie-pizza.