Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden
Aan het gebruik van deze website zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de website, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

Deze website is alleen bestemd voor personen die in  Nederland gedomicilieerd zijn, en informatie over producten, diensten en acties geldt alleen binnen Nederland. Deze website is niet gericht op personen die zich elders bevinden. Er wordt geen garantie gegeven dat de producten gebruikt op deze website beschikbaar zijn in andere landen.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website aan te brengen of de toegang  te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Inhoud
Dr. Oetker Nederland levert inspanningen opdat deze informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt  is. Ondanks deze inspanningen, kunnen er zich onjuistheden  voordoen in deze informatie. Indien de informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal zij de grootst mogelijke inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, kunt u contact met ons  opnemen.

Links en verwijzingen
De website kan links naar andere websites bevatten waarover Dr. Oetker Nederland  geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Dr. Oetker Nederland kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Het opnemen van links naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in met of van deze websites of van hun inhoud. Indien u van op uw eigen website links wilt creëren naar de website, vragen wij u eerst met ons contact op te nemen.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, recepten en andere materialen op deze site zijn eigendom van Dr. Oetker Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Verwijzingen naar gelieerde bedrijven omvatten alle leden van  Dr. Oetker Nederland.

Het is toegestaan om door de webite te bladeren, teksten, recepten en foto’s ervan te printen, te downloaden of te kopiëren, dit echter alleen voor informatieve doeleinden op voorwaarde dat overal de copyrightvermelding en bronvermelding blijft behouden. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site ('framing') of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf schriftelijke toestemming is verleend door Dr. Oetker Nederland. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.

Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Dr. Oetker Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Verkrijgbaarheid van producten
Verwijzingen op de site naar producten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product. Vóór de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

Aansprakelijkheid
Dr. Oetker Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, uit onderbrekingen door technische fouten, of, uit het raadplegen of het gebruik van de websites (waaronder o.a. links) waarnaar u op of via de website wordt verwezen of van de daar ter beschikking gestelde informatie. Dr. Oetker Nederland is niet aansprakelijk zelfs indien de fout als "zware fout" gekwalificeerd zou worden. Elk gebruik dat u maakt van deze informatie is daardoor volledig op eigen risico. U bent aldus aansprakelijk voor elke keuze die u maakt op basis van informatie die u op of via de website hebt verkregen.

Op deze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht.
 

Verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites:

Dr Oetker Nederland BV
Hardwareweg 8
Postbus 57
NL-3800 AB AMERSFOORT

Telefoon: +31 (0)33 - 451 7900